quarta-feira, 25 de novembro de 2020

SOTI DEYÒ AK LEVE JE OU GADE ANLÈ A


SOTI DEYÒ AK LEVE JE OU GADE ANLÈ A

Seyè a fè Abram soti deyò, li di l' konsa Leve je ou, gade syèl la byen. Konte zetwal yo si ou kapab. Apre sa, li di. Pitit pitit ou yo va anpil tankou zetwal nan syèl la. Jenèz 15:05

Abraram te fristre andan tant lan lè Bondye te vini jwenn li pou fè li pwomès. Li nan yon kote ki piti ak sèl vizyon li te genyen se tè a ak twal tant lan. Li pat fè lide nan sa ki Bondye te vle fè li jiska nan moman Bondye te fè li soti ak gade nan syèl la, sa vle di, Bondye te fè li wè grandè pouvwa li nan sa li te wè anlè a.

Vizyon li te fè lè li te wè zetwal ak imansite syèl la chanje li konplètman. Yon bagay te pase avè li sitèlman gran ki fè li konprann sa Bondye te vle fè nan lavi li.

Abram mete konfyans li nan Seyè a, se konsa Seyè a fè l' gras. Jenèz 15:06

Petèt, sa ou bezwen nan moman sa a se soti nan zòn konfò, soti nan viv alèz nan soufrans, nan "tant" lan, nan lòt mo, retire je ou ki fikse nan pwoblèm ou yo, ki te fè ou pèdi oubyen pa konprann vreman plan Bondye nan lavi ou epi fikse yo anlè kote Bondye Wa a, konsantre nan grandè pouvwa Bondye a, nan sa li vreman ka fè pou ou. Lè sa a, nou va konprann ke tout pwoblèm ou yo se piti pa rapò ak sa Bondye ka revele nan tèt ou, ak sa li ka fè nan lavi ou tou.

Ann gade anlè a epi pran kouraj, mete sou ou, mete konfyans nan Senyè a, aprann lafwa sakrifisyèl tankou Abraram, se konsa, Bondye va montre bagay sitèlman estraodinè, se konsa Senyè a va fè ou gras.

NOU KA WÈ BAGAY KI ESTRAODINÈ SÈL NAN SOUMÈT MÒN LAN - SOU LOTÈL BONDYE A

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di Legliz la!

terça-feira, 24 de novembro de 2020

POUKISA ABRARAM TE RESEVWA "TIT" DE PAPA NOU NAN LAFWA A?


POUKISA ABRARAM TE RESEVWA "TIT" DE PAPA NOU NAN LAFWA A?

Lè nou antre fon nan pawòl Bondye a nou mèt wè plizyè pèsonaj ke atravè lafwa, Bondye te ka itilize yo pou fè bagay estraodinè. Nou kapab bay Moyiz ki te temwaye gwo evenman nan peyi Lejip la, Jozyè ki pa mwayen li Bondye te fè miray Jeriko yo tonbe epi Li te travèse nan mitan larivyè a pyè sech, Pwofèt Eli ki te wè difè soti desann nan syèl la, Elize ki te wè larivyè Jouden an pati an de, sa nou gen pou n pale sou Jedeyon, Sanmson, Wa David la, epi plizyè lòt moun kòm egzanp. Sepandan okenn moun sa yo te resevwa "tit de papa nou nan lafwa", sinon Abraram, yon moun ki nou pat wè gwo reyalizasyon atravè li nan sans gwo mirak menm tankou egzanp m te lage yo la. E poukisa?

Paske fason Bondye gen je sou bon jan kalite lafwa yon moun se diferan ak fason lezòm konsidere sou lafwa ki fè yo pa ka pa sezi. Lezòm gade rezilta lafwa kapab pwodwi. Men, sa Bondye gade a se kapasite yon moun pou pran desizyon ki baze sou obeyisans nan pawòl Bondye a, sa ki gen kèk fwa yo ka bay rezilta vizib epi gen kèk fwa rezilta yo donnen se sèl pou lavi etenèl tankou nan ka pa Abraram lan. Sa sanbe yon bagay fasil, an reyalite, li two difisil paske egzije sakrifis, depandans, renonse ak tèt nou, fè Bondye konfyans anlè tout bagay epi chache mete bagay Bondye nan premye plas nan lavi nou.

Se paske Abraram te gen konfyans nan Bondye kifè li te obeyi lè Bondye te rele l' la. Li pati pou peyi Bondye tapral ba li pou pòsyon eritaj pa li. Li leve, li kite peyi l' la, san l' pa t' konnen ki bò li taprale. Ebre 11:08

Se poutèt sa a, Abraram te vini papa nou nan lafwa, sa vle di, nan li nou jwenn tout karakteristik Bondye renmen pou l vini yon modèl lafwa pou tout moun, jiska pou moun ki te vini yon gwo enstriman nan men Bondye a. Abraram se te yon moun tankou nenpòt moun, nan lòt mo, li te gen feblès ak defo. Sepandan, nan moman obeyisans lan, li pat chita kalkile si li ta dwe fè oubyen non, tre rapid li tande vwa Bondye a kòm si li dispoze peye nenpòt pri pou swiv komandman li yo. Bondye te jwenn nan li yon moun dispoze fè tankou li te fè pou sove limanite, kouraj pou renonse sa ki reprezante tout nan lavi li.

Moun yo vini yon estriman Bondye se pa difisil. Li ka sèvi ak nenpòt bagay pou li fè sa li vle. Li te itilize jiska yon bourik pou pale avèk Balaram sa li te vle fè. Men, sèlman moun ki vle moute nan yon nivo ki pi wo avèk Senyè a sakrifye pou li imite lafwa Abraram lan, lafwa ki fè yon moun deplase volonte li pou fè volonte Bondye a.

Gade Abraram, zansèt nou an, ak Sara, manman ki fè nou an! Lè m' te rele Abraram, li pa t' gen pitit. Mwen beni l', mwen ba li anpil pitit. Ezayi 51:02

Ann imite papa nou nan lafwa, Abraram si nou vle resevwa sa ki pi wo nan men Bondye a.

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di Legliz la!

segunda-feira, 23 de novembro de 2020

KAT MOUN KI TE SOTI - DE MOUN SÈL KI TE RIVE LA


KAT MOUN KI TE SOTI - DE MOUN SÈL KI TE RIVE LA

Nan denmen maten, bonè bonè, Abraram leve, li sele bourik li, li pran Izarak ansanm ak de nan domestik li yo. Li fann kèk moso bwa pou l' fè dife pou boule vyann bèt l'ap ofri a. Epi li pati nan direksyon kote Bondye te di l' la. Sou twa jou, Abraram gade, li wè kote a yon bon ti bout devan l'. Abraram di domestik li yo. -Nou menm, mesye, rete isit la ak bourik la. Mwen menm ak ti gason an, nou pral jouk lòt bò a, pou nou fè sèvis pou Bondye. Apre sa, n'a tounen vin jwenn nou. Jenèz 22:03-05

Nou konnen ke mòn yo te reprezante lotèl natirèl sou Latè. Sètadi, chak fwa yon Om de Dye taprale nan yon mòn, jeneralman, se paske li gen yon lavi sakrifisyèl epi nan kote sa li tapral fè Bondye yon bèl esperyans pa mwayen sakrifis.

Se sa nou wè nan lavi Moyiz, pwofèt Eli, Elize, Jedeyon ak plizyè lòt. Lè sa a, sa se pa diferan ak Abraram, papa nou nan lafwa. Bondye ki te aparèt pou li a te mande li monte sou peyi Morija, an reyalite, sa a se yon chenn montay nan peyi Izrayèl la, pou li rann li yon sévis afenke Bondye te ka akonpli pwomès li te fè li, tout bagay sa yo paske chak fwa Bondye vle fè yon bagay estraodinè nan lavi nenpòt moun, Li va ban yo kèk kondisyon pou Li reyalize sa a, sa vle di, Li va egzije moun li te rele yo a fè yon sakrifis nan menm nivo sou bagay estraodinè li vle fe. 

 Apre tout bagay sa yo, Bondye sonde Abraram pou wè sou ki pye li ye avè l'. Bondye rele l' -Abraram! Abraram! Abraram reponn-Men mwen wi!  Bondye di l': -Pran Izarak, pitit ou a, sèl pitit gason ou genyen an, pitit ou renmen anpil la. Ale nan peyi Morija, w'a moute sou tèt mòn mwen pral moutre ou la. Lè w'a rive la, w'a touye l'. Apre sa, w'a boule l' nèt pou mwen. Jenèz 22:01-02

Sepadan, nou gen anpil bagay nou ka aprann nan tèks sa yo, men, sa ki atire atansyon nou se nan yon ti detay nan premye tèks nou prezante ban nou la "Abraram leve, li sele bourik li, li pran Izarak ansanm ak de nan domestik li yo" sa vle di, ansanm avèk Abraram ak pitit li a te genyen de gason ki te akonpanye li, men, majorite moun inyore ti detay nan lekti sa a. Men yon lòt detay "Abraram di domestik li yo. -Nou menm, mesye, rete isit la ak bourik la. Mwen menm ak ti gason an, nou pral jouk lòt bò a, pou nou fè sèvis pou Bondye. Apre sa, n'a tounen vin jwenn nou"  nan lòt mo, Abraram te moute pou sèvi Bondye avèk sakrifis pandan ke de domestik li yo te rete anba ap pran swen bourik la.

Abraram avèk pitit li a te monte epi yo te wè manifestasyon Bondye sou tèt mòn nan, pandan ke de domestik li yo rete la avèk yon bagay san okenn valè pa rapò ak sa Abraram te wè anlè a.

Nou ka retire yon bèl leson nan sa ki te pase yo. Gen moun ki vle wè mèveye Bondye nan lavi yo men yo pa vle monte kote egzije lavi sakrisyèl, yo rete anba, avèk "bourik la", sètadi, bagay ki vreman nou bezwen, men san anpil enpòtans espirityèl, konsa yo pèdi sa ki pi fò ak presye kap pase an wo, anlè a.

Nan soumèt mòn sa a te pase pi gwo ak pi enpòtan evenman nan Ansyen Testaman an epi de gason sa yo tap espere anba, yo pat fè patisipasyon nan sa a. Petèt, gen moun kap di konsa:Yo se te domestik epi patron li yo te di yo rete laba. Sepandan yo pat atantif avèk sa Abraram te di yo la: "nou pral jouk lòt bò a, pou nou fè sèvis pou Bondye", yo te gentan akonpanye Abraram kèk tan ase pou yo konnen sou ki sa ta pral pase nan lòt bò a. Poutan, ni yon petisyon pou ale avèk yo, yo ni menm menm kontredi li ap di Abraram se yon granmoun ki prale ak yon ti gason pou kont yo jiska nan lòt bo a... nan lòt mo, nou pap kite nou prale pou kont, anplis de sa, yo te asepte kondisyon yo epi yo pat patisipe nan sa ki estraodine Bondye te fè nan okazyon sa a.

Bib la montre yon fanm ki pat gen dwa nan benediksyon, men, atitid li te pran an te chanje desten li: Men, fanm lan vini, li lage kò l' nan pye Jezi, li di li konsa: Mèt, fè kichòy pou mwen non. Jezi reponn li: Sa pa bon pou m' wete pen nan bouch timoun yo pou m' jete l' bay chen. Lè sa a fanm lan di li: Se vre wi, Mèt. Men, chen manje ti kal pen ki tonbe anba tab mèt li. Lè sa a, Jezi di li: Madanm. Ou gen konfyans anpil. Tout bagay ap pase pou ou jan ou vle l' la. Menm lè a, pitit fi l' la geri. Matye 15:25-28

Nan lòt sans, yon atitid pozitif pa rapò ak nenpòt desizyon kapab chanje tout bagay!

Mwen kwè yo te manke atitid, desizyon, kouraj, odas. Lèfini, nou ka konkli ke moun ki monte nan mòn pou sakrifye pral wè bagay ki estraodinè. Men, moun ki rete nan pye mòn lan oswa moun ki deside pran swen "Bourik lavi yo" pral wè sèl sa ki nomal ak odinè.

E ou menm ki desizyon ou genyen? Tande vwa Bondye a epi monte nan mòn ki se lotèl Bondye a pou kout-ke-kout viv lavi sakrifisyèl  oubyen ou pral rete anba kote gen moun kap espere wè estraodinè soti nan "bourik la"?

NOU KA WÈ BAGAY KI ESTRAODINÈ SÈL NAN SOUMÈT MÒN LAN - SOU LOTÈL BONDYE A

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di Legliz la!

domingo, 22 de novembro de 2020

CHANJMAN LAVI KOMANSE NAN OU CHANJE ABITID YO #1- INTELLIMEN


CHANJMAN LAVI  KOMANSE NAN OU CHANJE ABITID YO

Majorite bagay ou fè nan lavi a, chak jou, konsiste nan abitid. Kote ou chwazi pou dòmi sou kabann nan, kote ou soti apre ou leve nan kabann nan, lè a ou leve kanpe, sa ou fè apre ou leve a, manje ou manje, wout ou fè pou ale travay, tout sa ou fè nan travay la, epi plizyè lòt bagay ak zafè ou pran pou abitid.

Abitid se yon bagay nou pa bezwen kalkile pou n fè yo. Ativite sa yo te gentan fikse nan memwa nou an.

Se konsa, se pa tout abitid ki se bagay ki mal, yo fè pati nan lavi nou. Sepandan, lè nou pale sou move abitid ki fè dega nan lavi nou, fòk nou elimine yo pi rapid posib epi inik fason pou n fè l la se difikilte akse pou n pratike yo.

Pa egzanp, sèl pou nou gen yon lide sou sa map di ou la: 

1. Si ou se yon moun ki gade televizyon pliske nomal, sa ou ta dwe fè? Retire pil kontwol yo oswa dekonekte televizyon nan kouran.

2. Si ou se yon moun ki gade ponografi anpil, sa ou ta dwe fè? Piga antre nan twalèt la avèk telefòn nou; piga kite li konekte, sa vle di, kite li nan kondisyon pou ou mete modepas ak email chak fwa ou bezwen antre, sèl pou ou difikilte.

3. si ou se yon moun ki gen kèk kalite vis, sa ou ta dwe fè? Kraze avèk vye amitye, piga frekante men kote ki anvan, chanje chemen ki mennen ou ale yon kote ki fè ou tonbe, etc.

Pa vo anyen ou se yon moun legliz, ou priye anpil, epi montre tèt ou anfòm, si ou pap pran desizyon sou sijè sa yo ak pa mete yo an aplikasyon.

Lèfini, plis ou menm difikilte akse pou ou pratike move abitid ou konstate nan lavi ou, plis ou va ba ou yon chans pou ou elimine yo.

"SI NOU VLE OU MÈT KRAZE MOVE ABITID KI NAN OU, MEN SA A POSIB SÈL SI OU SOTI NAN ZÒN KONFÒ EPI KOMANSE BYEN SÈVI AK SEVO OU A"

Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo koulye a. 2 Korent 05:17

sexta-feira, 20 de novembro de 2020

GWO FRISTRASYON KI KAPAB PWODWI SA KI PI BON


GWO FRISTRASYON KI KAPAB PWODWI SA KI PI BON

Gen de kalite fristrasyon ki kapab manifeste nan lavi moun yo. Yon nan yo se sa ki fè moun yo rabesè tèt yo, antre nan gwo tristès ak depresyon. Fristrasyon sa a fè moun yo pa panse, pa gen tèt nan plas, ni menm itilize entelijans pa li, pakonsekans, li dekouraje, epi pwobablèman, li pral komanse pran yon sekans atitid ak desizyon ki va fè li repanti apre tout bagay reyalize.

Sa m' fè a mal. Se yon inonsan mwen lage nan men nou. Yo reponn li: Ki mele nou sa? Sa se zafè pa ou. Jida jete pyès lajan yo nan tanp lan, li soti, li ale pann tèt li. Matye 27:04-05

Nan ka sa a, nou ka wè ke fristrasyon Jida a te fose li fè sa ki mal jiskaske li pèdi sa ki pi enpòtan, Delivrans lan. Fristrasyon sa a pa gen anyen ak lafwa, sa vle di, li pa gen avèk pawòl Bondye a. 

Nan lòt bò a, nou genyen sitiyasyon Abraram lan kote ke li te fristre akòz yon pwomès Bondye te fè li epi li potko reyalize.

Abram di. Seyè, Bondye, kisa ou vle ban mwen? Mwen tout fin mouri, mwen pa gen pitit. Sèl moun lakay mwen ki pral eritye m', se Elyezè, moun peyi Damas la. Abram di ankò. Gade! Ou pa ban m' pitit. Se yonn nan domestik mwen yo ki pral eritye m'. Jenèz 15:02-03

Fristrasyon Abraram lan pat fè li dekouraje, sepandan, sa a te fè li vini bò kote moun ki te gen kondisyon pou fè dezi pa li reyalize, sa a vini yon fòs pou li. Abraram pa deyò dwat li, paske pwòp Bondye ki te fè li pwomès. Se li menm ke apre 10 an depi Li te fin fè Abraram pwomès te vin pale avèk li ankò sou dosye sa a. Abraram te pwofite okazyon pou egzije dwat li sou pawòl Bondye a.

Gen kèk fwa, se sa Bondye ap tann nou fè. Li ap sonde si nou konnen byen dwat nou genyen epi li fonde nan pawòl li a. Se sa Abraram te fè. Kòm prèv Bondye te remen jan li trete li nan sitiyasyon sa a, ann gade pou nou wè sekans vèsè sa yo:

Lè sa a, li tande Seyè a ki di l' konsa. Non, se pa li menm ki pral eritye ou. Se pwòp pitit zantray ou ki pral eritye ou. Seyè a fè Abram soti deyò, li di l' konsa Leve je ou, gade syèl la byen. Konte zetwal yo si ou kapab. Apre sa, li di. Pitit pitit ou yo va anpil tankou zetwal nan syèl la. Abram mete konfyans li nan Seyè a, se konsa Seyè a fè l' gras. Jenèz 15 04-06

kounye a la nou ka konprann diferans ant fristrasyon yon moun ki san kominyon avèk Bondye epi yon moun ki fè li konfyans tankou Abraram. Youn fè moun nan kenbe nan konfyans ke Bondye pral fè sa li te di li va fè a epi li mete tout konfyans li nan pawòl li a, nan lòt bò a, lòt la abandone konfyans li nan Bondye a epi li komanse fè sa santiman ki twonpe tèt li ap mande li fè.

Lèfini, fristrasyon nan yon vre kretyen fè li antre fon nan pawòl Bondye a, men fristrasyon nan yon moun ki pa mache nan lafwa a fè li pèdi espwa, pèdi nan lavi a.

E ou menm gen kèk fristrasyon? Yo ap fè ou vini jwenn Bondye pou ou egzije dwa ou genyen nan pawòl li a oswa li ap fè ou vire je ou gade dèye?

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di Legliz la!

PI GWO ONÈ M KA RESEVWA NAN MEN BONDYEPI GWO ONÈ YON MOUN KA RESEVWA NAN MEN BONDYE

Moun yo ka resevwa yon pakèt bagay materyèl nan lavi, touche anpil kòb, prale aletranje nan yon pi bon peyi, marye avèk yon moun byen kanpe, fè anpil pitit, mete fanmi li yo byen pase ak plizyè lòt bagay. Nou konnen ke Bondye gen pouvwa pou fè yo konkèt tout bon jan benediksyon sa yo. Sepandan, pa gen okenn bagay sou Latè ki kapab konpare avèk sa ki pi wo, pi chè, pi enpòtan Bondye kapab ban nou, Sentespri a.

Lespri Bondye, Seyè a, desann sou mwen. Paske Seyè a chwazi m', li voye m' pou m' anonse bon nouvèl la bay moun ki nan lapenn yo, pou m' geri tout moun k'ap soufri yo, pou m' fè tout moun yo te depòte yo konnen yo delivre, pou m' fè tout prizonye yo konnen pòt prizon louvri pou yo. Li voye m' anonse lè a rive pou Seyè a vin delivre pèp li a, jou a rive pou Bondye nou an vin tire revanj pou nou. Li voye m' ankouraje tout moun ki nan lafliksyon, pou m' bay moun mòn Siyon ki nan lafliksyon yo kè kontan nan plas lapenn yo, kontantman nan plas kè sere yo a. M'ap mete nan bouch yo chante remèsiman nan plas chante plenyen. Yo pral grandi tankou gwo pyebwa nan jaden Seyè a te plante ak men l'. Yo tout pral fè sa ki dwat devan Bondye, pou tout moun ka fè lwanj bèl pouvwa li. Ezayi 61:01-03

Li se pwòp Bondye andan tèt nou, Li se souf ki ban nou lavi, Li se garanti pou lavi etenèl, Li se sèl moun ki akonpanye nou pou toutan, li fè nou temwaye avèk konviksyon sou sa nou pat wè, men, nou kwè nan sa, Li se asirans Bondye ki la andan tèt nou, Li priye devan Senyè a pou nou, Li se pouvwa Bondye ki kouvri ak kapasite nou pou fè sa li vle nan yon gwo bon jan nivo.

Men, lè Sentespri a va desann sou nou, n'a resevwa yon pouvwa. Lè sa a, n'a sèvi m' temwen nan Jerizalèm, nan tout peyi Jide ak nan tout peyi Samari, jouk nan dènye bout latè. Travay 01:08

Si nou genyen li, nou ka konkèt tout bagay, men si nou kontèt tout bagay, sa a pa garantize nou pral resevwa li epi an reyalite, nou pa gen anyen.

Resevwa batèm nan Sentespri a se rezilta nan yon moun ki onore Bondye jan li merite a, sa vle di, Bondye batize yon moun avèk Sentespri a se pi gwo nivo onè Bondye a sou lavi yon moun. Kisa fò ou fè si ou vle resevwa li? Ann onore li avèk tout lavi nou.

"Mwen pral onore moun ki onore m, men, moun ki meprize m, yo pral meprize li . 1 Samyèl 02:30"

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di legliz la!

2# MACHE NAN PREZANS MWEN - KITE LESPRI BONDYE DIRIJE LAVI NOU2# MACHE NAN PREZANS MWEN - KITE LESPRI BONDYE DIRIJE LAVI NOU 

Se poutèt sa, men sa m'ap di nou: Kite Lespri Bondye dirije lavi nou. Pa obeyi egzijans kò a. Galasi 05:16

Si yon moun vle mache nan prezans Bondye a ak viv yon lavi san repwòch, li bezwen aprann deplase volonte li yo epi kite lespri Bondye dirije lavi li.

Lavi nou avèk Bondye se kòm ou fè yon voyaj avèk yon moun nan yon machin. Gen yon bagay ki pa bon ditou, lè nou antre nan machin nan pou dirije li, epi yon moun antre, li chita bò kote ou nan voyaj la, apre li komanse pale tenten ak deranje ou nan fason ou kondi machin nan: " se pa konsa pou ou fè; vire bò isi, lòt bò a; ou pa konn fè tèl bagay; pa avanse konsa; piga ale tre vit, etc." Sa yo fè nou fache anpil. Volonte nan kè nou an se mande moun sa a soti oubyen mande li pran direksyon machin nan paske li pa kite ou fè sa ou konn fè, pwobablèman li pral fè ou fè kèk bagay erè.

Konsa, gen kèk fwa nou aji avèk Bondye menm jan an tou. Premyeman, nou viv pou kont nou, nan direksyon machin nan san prezans li, sa ki kòz anpil aksidan, katastwòf ak blesi nan lavi nou. Maladi, maryaj kraze, goumen, echèk epi yon pakèt lòt bagay ki fè nou pèdi nan lavi a. Apre, nou delivre lavi nou nan men li epi sa a se kòm si nou mande li pou antre nan machin nan, sepandan, moun yo kontinye gen "aksidan" nan lavi yo e poukisa? Paske yo mande Bondye antre nan machin nan, men, yo pa kite li dirije lavi yo.

Lè yon moun pesevwa li bezwen pliske mande Bondye antre nan lavi li, men, kite li nan direksyon ak fè li konfyans ke li pa pral pote nou ale nan twou a, oubyen pou n soufri aksidan, li te gentan soufri anpil. Sepandan, si li asepte Senyè a kondi tout bagay, li va wè tout bagay pran yon lòt direksyon.

Lèfini, Kite Lespri Bondye dirije lavi nou... sa vle di, dirije lavi nou se yon bagay pou Bondye. Lè sa a, ann pemèt li fè sa a, li konn sa pou l fè, kote pou l ale, nan lòt mo, pa enkyete ou, ann viv ak kè poze, Senyè Jezi pat febli nan fason li konn kondi lavi a. Sepandan, sa pou ou fè a se pa obeyi egzijans kò a... sètadi, si nou kalme tout santiman ak sansasyon ki vle domine nou pou n panse ke nou konn fè sa ki miyò epi pa kite sa kò  egzije nou fè, konsa nou va gen kondisyon pou n mache nan prezans Bondye epi nou ap viv yon lavi san repwòch.

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di legliz la!

quinta-feira, 19 de novembro de 2020

LI PRAL ONORE OU, SI OU APRANN ONORE LI...
LI PRAL ONORE OU, SI OU APRANN ONORE LI...

Konsa, M pral onore moun ki onore m yo epi yo pral meprize moun ki meprize m. 1Sm 02:30

Bondye te kite ba nou yon bagay byen klè ki sanble anpil ak sa ki ekri nan liv Galasi 06:07 - sa yon moun simen, se sa li va rekòlte. Nan lòt mo, m ka di ou ke Bondye pa gen de pawòl nan bouch li.

Onore Bondye gen anpil ak sa nou fè chak jou. Poutan, lè nou fè sa li mande nou fè, avèk atitid sa yo, Bondye resevwa lwanj ak onè ki soti nan chak grenn bagay nap fè atravè obeyisans pawòl li a. Men, nan lòt bò a, lè nou desrepèkte li, sa vle di, lè nou fè bagay ki fè li fache, bagay ki pa fè li plezi, chak grenn bagay sa yo dezonore li.

Malerèzman, gen anpil moun ki pa onore li, yo mennen lavi yo kòm si pa gen yon Bondye ki anwo nan syèl la, sepandan, yo vle Li onore yo nan moman tribilasyon ak difikilte. Sa a se, nan minimon, yon bagay fou, nou panse nou pral plante sa ki mal epi nou rekolte sa ki bon.

Nou onore li lè nou obeyi li. Antretan, nou dezonore li, desrespèkte li, nan lòt sans ki pi klè, nou meprize li depi nou konnen sa pou n fè epi nou pa fè li, sètadi, nou vle fè volonte pa nou ak sa nou vle.

Si nou vle wè Bondye onore nou - Ann aprann onore li avèk atitid ki ka montre sa a.

Sispann meprize ansèyeman li yo si ou pa vle wè imilyasyon ak lawont nan lavi ou paske li di: Konsa, M pral onore moun ki onore m yo epi yo pral meprize moun ki meprize m

Èske Bondye onore ou oubyen w ap pase wont ? Nan repons w ap bay la genyen repons nou vle pou chanje tout sitiyasyon.

Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a di legliz la!


1# MACHE NAN PREZANS MWEN - SE POU OU MENNEN YON LAVI SAN REPWÒCH

 


1# MACHE NAN PREZANS MWEN - SE POU OU MENNEN YON LAVI SAN REPWÒCH 

 Abram rive sou katrevendisnevan lajSeyè a parèt devan l', li di l' konsa

Mwen se Bondye ki gen tout pouvwa a. Se pou ou toujou  sa m' di ou . Se pou ou mennen yon vi san repwòchJenèz 17:01 


Gen kèk leson nou ka aprann sou vèsè ki anlè a, sa a ka ban nou limyè nan plizyè bagay pou nou mennen yon lavi beni devan Senyè a. 


1. “ Abram rive sou katrevendisnevan laj” sa montre nou ke pa gen 

yon laj korèk ki ka  Bondye revele nou tèt li. Pawòl Bondye a  kesyon pou kite laj 

Abraram ekri a la epi sa se pa san rezonBondye ka sèvi ak jèn moun kou granmoun, Li Toupisan an, Li se Bondye ki ka  tout bagay, ki konnen tout bagaysa vle di ke 

pa  diferans ki laj yon moun genyen pou li  sa li vlepou li revele volonte li. 


2. “Seyè a parèt devan l', li di l' konsa - Senyè a pa pral manifeste 

prezans li pou grenmesi epi li pa  san yon kondisyon espesyal. Li te aparèt nan okazyon sa a pou li  Abraram yon pwomès. Li te  paske li te konnen byen ke li ta jwenn nan Abraram yon moun dispoze epi yon moun ki te gen zorèy pou tande vwa li. 


3. “Mwen se Bondye ki gen tout pouvwa a” - Sa se kòm si Bondye te deklare 

ke sèlman li gen tout pouvwa epi pa gen lòt parèyDeklarasyon an se pou asire ke pawòl ki pral soti nan bouch li va reyalize paske Li gen tout pouvwa.  an reyalite, Li se Bondye epi Li pat bezwen  yon deklarasyon sa a pou asire anyenMen li te  li paske li konnen jan lanati imèn fèb anpil. 

4. “Se pou ou toujou  sa m' di ou  - Bondye gen pwomès pou  plizyè bagay nan lavi moun ki  li konfyans pou glorifye ak egzote non li vrèmanSepandan, tout bagay nou vle nan men Bondye gen kondisyonMen lakondisyon prensipal pou yon moun viv byen nan lavi a: obeyi toujou tout komandman Bondye. Sa se yon bagay senpsepandan, se pa fasil paske li egzije sakrifis. 


5. “Se pou ou mennen yon vi san repwòch.” gen kèk lòt vesyon biblik ki di

mache devan fas mwen avèk entegrite ( dwat oubyen nan yon jan ki pafè ). Pa gen yon sèl grenn moun ki pafè sou LatèSèl Senyè Jezi a se moun san defo

Sepandan Bondye te di Abraram pou li manche nan fason ki pafè

dwat ak entegritesa vle dipa gen pèsonn ki kapab vini yon moun pafè ditou, 

men tout moun gen kondisyon pou obeyiApre moun yo deside viv lavi an sentete 

ak obeyisan ak pawòl Bondye a, atitid sa yo  li vini pafè nan je Li. Nan je Bondye a se yon moun pafè se pa nou pa gen defomen nou viv byen mennen devan li, 

nan lòt sansyon lavi san repwòch. 

 

LèfiniAbraram te konprann byen sa Bondye te vle di li epi pakonsekans 

li tounen zanmi Bondye, li te  tout pwomès Bondye reyalize nan lavi a. 


Kounye a la kisa nou dwe  pa rapò ak tout bagay sa yo? 


Gade Abraram, papa zansèt nou an ak Sara, manman ki  nou anEzayi 51:02  


Nan lòt moann swiv egzanp li kite ban nou yo ak mete yo an aplikasyon. 


Se pou moun ki gen zorèy pou yo tande tande sa Lespri Bondye a ap di legliz la!